carpeta electrònica

Escoles Infantils Municipals de Burjassot - curs 2020/21

En l'actualitat, el procés d'admissió de l'alumnat per al curs 2020/21, ve condicionat per la situació d'emergència de salut pública provocada per l'expansió del virus COVID 19. Aquest procés d'escolarització per al curs escolar 2020/21 es realitzarà de manera telemàtica o online.

En aquells casos que el pare, mare o representant legal no poguera realitzar el tràmit de manera telemàtica, podrà realitzar-lo via telefònica, cridant al telèfon 96 364 04 25 (Centre Socioeducatiu Díaz Pintado).
El termini de presentació de sol·licituds d'admissió, per part de les famílies, finalitzarà el 16 de Juny de 2020.

Els pares o el/la representant legal del/la menor haurà de presentar, per via telemàtica la següent informació:

 • Sol·licitud d'Admissió
 • Declaració responsable del pare, mare o tutor legal del menor

Posteriorment, quan les autoritats sanitàries competents ho permeten i les mesures imposades pel govern es flexibilitzen, se sol·licitarà a les famílies que aporten la documentació necessària per a la matriculació del seu fill i filla així com de les al·legacions presentades amb la sol·licitud, de manera presencial, en el centre Socioeducatiu Díaz Pintado, situat en la plaça 9 d´Octubre, 11, de Burjassot.

Requisits dels beneficiaris

 • Estar empadronats, tant el menor com el pare, mare o tutor/a legal a Burjassot
 • Tindre entre 0-3 anys (nascuts/as el 2018, 2019 0 2020)
 • El pare, mare o tutor/a legal del menor que fins i tot no residint a Burjassot, desenvolupen la seua activitat professional en el municipi.

Documentació addicional a aportar físicament quan es requerisca

Noves admissions

 • Fotocopia DNI del pare i mare o tutor/a o de la targeta de residència on conste el NIE.
 • Fotocòpia del Llibre de família, on aparega el nom dels pares i el del menor a escolaritzar.
 • Fotocòpia de la targeta SIP del xiquet o xiqueta (per totes dues cares).
 • Fotocòpia de la llibreta del banc (1r fulla)
 • Calendari de vacunació o Informe de Salut
 • Acreditació del domicili:
  • Si acredita el domicili familiar: Certificat d'empadronament de l'Ajuntament de Burjassot, on apareguen els pares i el menor.
  • Si acredita el domicili laboral del pare o de la mare o tutor legal: Si és treballador/a per compte d'altri, les dues últimes nòmines i el Contracte de Treball i si és treballador/per compte propi (autònoms) el rebut o certificat d'autònoms.
 • Justificant dels ingressos econòmics dels membres que conformen la Unitat familiar, majors de 16 anys (Declaració renda, certificat negatiu d'Hisenda) o de percebre la Renda Valenciana d'Inclusió (RVI).
 • En cas de discapacitat de l'alumne, pares o germans, certificat de minusvalidesa o targeta acreditativa de la Conselleria de Benestar Social.
 • En el cas de família nombrosa, acreditació de ser-ho mitjançant el Titule Oficial de família nombrosa.
 • En el cas de família monoparental, títol de família monoparental expedit per la Conselleria competent en matèria de família.
 • En cas de separació o divorci, s'acreditarà mitjançant Sentència judicial i/o conveni regulador.

Confirmació de plaça per a escolaritzats en anys anteriors

 • Qualsevol documentació justificativa que acredite les modificacions produïdes en el si de la unitat familiar (Resolució judicial en cas de separació o divorci dels pares del menor); Domiciliació bancària, sempre que hi haja hagut variacions.