carpeta electrònica

Protecció de dades personals

Informació

L'Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot (en endavant, IMCJB) disposa de diversos fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal.

Els titulars o afectats de les dades protegides de caràcter personal d'aquests fitxers tenen dret a l'accés, la rectificació i la cancel·lació o l'oposició a totes les dades existents sobre la seua persona, dret que recull la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, LOPD) i en el reglament de desplegament d'aquesta, recollit en el RD 1720/2007, en el títol III. Per la seua banda, l'IMCJB, com a responsable d'aquests ritxers, està obligat a atendre diligentment l'exercici d'aquests drets.

Els drets d'accés, de rectificació i de cancel·lació de dades de ftxers automatitzats són personalíssims i poden ser exercits exclusivament per l'afectat (o el seu representant legal) davant el responsable del fitxer, per la qual cosa cal, necessàriament, que l'afectat acredite la seua identitat davant l'IMCJB (presentant una fotocòpia del seu DNI o un document legalment equivalent per a identificar-s'hi) quan desitge exercitar algun d'aquests drets. Aquests drets s'han d'exercir sense altres limitacions que les que preveu la legislació. Qualsevol sol·licitud d'una persona diferent de l'afectada serà denegada (art. 23 del RD 1720/2007).

No obstant això, pot actuar-hi el representant legal de l'afectat quan aquest es trobe en situació d'incapacitat o minoria d'edat que li impossibilite l'exercici personal dels drets. En este cas, cal, necessàriament, que el representant legal acredite tal condició mitjançant poders suficients (art. 23.2.c del RD 1720/2007).

La Llei configura els drets d'accés, de rectificació i de cancel·lació com a drets independents, de tal manera que no es pot entendre que l'exercici de cap d'ells siga requisit previ per a l'exercici d'un altre (art. 24.1 del RD 1720/2007).

L'exercici d'aquests drets s'ha de dur a terme mitjançant una sol·licitud dirigida al responsable del fitxer, és a dir, l'IMCJB, per Registre General o per mitjans telemàtics, sempre que acredite la seua identitat amb la signatura digital reconeguda. Per a fer-ho, es poden fer servir els models inclosos en la web.

Referències

  • Llei orgànica de Protecció de Dades 15/1999 (LOPD, BOE núm. 298, de 14 de desembre).
    • Dret d'informació en la recollida de dades: article 5 de la LOPD.
    • Dret d'accés: article 15 de la LOPD.
    • Dret de rectificació i de cancel·lació: article 16 de la LOPD.
    • Procediment d'oposició, d'accés, de rectificació o de cancel·lació: article 17 de la LOPD.
  • Reial Decret 1720/2007, de 13 de desembre de 2007, (BOE núm. 17, de 19 de gener de 2008), títol III, sobre els «Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició».

Models de sol·licitud

Nombre Descargar
Sol·licitud per a l'exercici del dret d'accés Descarregar
Sol·licitud per a l'exercici del dret de rectificació Descarregar
Sol·licitud per a l'exercici del dret de cancel·lació Descarregar