carpeta electrònica

Calculadora base imposable ICIO

Aquest formulari té com a objecte la determinació de la base imposable provisional a l'efecte de l'Impost Municipal sobre Instal·lacions, Construccions i Obres (ICIO)

IMPORTANT: Aquest càlcul només serà d'aplicació per a aquelles sol·licituds de llicències o declaracions responsables d'obra AMB PROJECTE.

Declarar obra