CAS | VAL

Pla Resistir
Sol·licitud AJUDES PARÈNTESI

(Tercera convocatòria)

Ajudes Parèntesi

IMPORTANT: Només pot sol·licitar l'ajuda qui no haja sigut beneficiari en les convocatòries anteriors

El 26/01/2020 es va publicar el Decret llei 1/202 del Consell, pel qual s'aprova el Pla Resistir, en el qual s'inclouen ajudes per als sectors més afectats per la pandèmia de la COVID-19. Aquestes ajudes, denominades "Parèntesis" són directament gestionades pels municipis i l'Ajuntament de Burjassot s'ha adherit a elles.

De manera pràctica, aquestes ajudes es van distribuir, tal com marca el Decret llei, en la concessió d'una quantitat fixa de 2.000€ per cada persona treballadora autònoma o microempresa, amb un màxim de 10 persones treballadores i una quantitat fixa de 200€ per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d'aquestes microempreses i persones treballadores autònomes. Tot això estarà encaminat a pal·liar les conseqüències de la pandèmia sobre els sectors productius recollits en el Decret.

Qui pot sol·licitar les ajudes?

 • Autònoms/es que desenvolupen la seua activitat en un dels sectors indicats en el Decret.
 • Microempreses de fins a 10 treballadors/as i que desenvolupen la seua activitat en un dels sectors indicats en el Decret.

Requisits

Les ajudes estan dirigides a autònoms i microempreses amb un màxim de deu treballadors en els sectors identificats en el Decret, que tinguen la seua seu física i/o domicili fiscal en el municipi de Burjassot i hauran de reunir els següents requisits:

 1. Que figuren d'alta en la matrícula de l'IAE del municipi de Burjassot i realitzen alguna de les activitats relacionades en l'Annex 1 del Decret (Veure taula de sectors i correspondència CNAE - IAE)
 2. Que figuren en el llistat d'exempts de l'IAE del municipi de Burjassot per aplicació de la normativa vigent i sempre que figuren d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors, i, realitzen alguna de les activitats relacionades en l'Annex 1.
 3. Que l'activitat econòmica siga desenvolupada per un autònom/a o una microempresa que no tinguen més de 10 treballadors/as en la seua plantilla que estiguen donats d'alta en el règim de la Seguretat Social o en la mútua professional corresponent i en l'Agència Estatal d'Administració Tributària a data 31 de desembre de 2020.

Despeses subvencionables i quantia de les ajudes

Seran finançables amb càrrec a les presents subvencions les despeses corrents en els quals efectivament hagen incorregut els beneficiaris, que s'hagen abonat efectivament, que responguen de manera indubtable al manteniment de la seua activitat empresarial, professional o comercial i que resulten estrictament necessaris.

Les ajudes han d'anar dirigides a cobrir despeses corrents de l'activitat, entesos com aquelles despeses periòdiques indispensables per al desenvolupament i manteniment de l'activitat.

Sense caràcter exhaustiu, seria subvencionable: Lloguers i rentings (incloent arrendament de local comercial); Subministraments vinculats al local comercial on desenvolupa l'activitat comercial: llum, telèfon, aigua, gas, Internet, Wifi; Primes d'assegurances; Serveis professionals independents: gestors, consultors, tècnics informàtics, etc.; Despeses de publicitat, vinculats directament a l'activitat comercial; Reparacions i manteniment; Material d'oficina; Despeses de desplaçament i manutenció; Despeses de personal en sous, salaris i Quotes de la Seguretat Social dels treballadors a càrrec de l'empresa; Quota d'autònom/a de el/de la titular.

No seran subvencionables interessos deutors de comptes bancaris, interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals ni despeses en procediments judicials.

No seran admissibles les despeses corresponents a adquisicions de béns que tinguen la consideració d'inventariables i/o amortitzables (equips informàtics o audiovisuals, maquinària, vehicles, instal·lacions, etc.), donada el finançament de les despeses corrents pròpia d'aquesta línia d'ajudes.

S'admetran les despeses realitzades entre l'1 d'abril de 2020 i la data de publicació de la present convocatòria. Aquestes despeses hauran de ser acreditats i justificat el seu pagament pels beneficiaris en la forma indicada en les presents bases.

L'import màxim per autònom/a o microempresa és de 2.000 €. Aquest import es podrà incrementar en 200 € per cada treballador/a en plantilla amb contracte en vigor a data 31/12/2020 (excloent a l'autònom/gerent), fins a un màxim de 10.

Com sol·licite l'ajuda?

Si disposa de signatura digital
 1. Descarregar els impresos necessaris, emplenar-los i guardar-los:
 2.  
 3. Recopilar els documents addicionals que siga necessari aportar, en format digital:
  • DNI del sol·licitant o representant legal
  • Escriptura o poders on s'acredite la representació legal (si escau)
  • Certificat bancari on s'indiquen, l'IBAN, NIF i raó social (llevat que el model de manteniment de tercers quins segellat per l'entitat bancària)
  • Relació Nominal de Treballadors (RNT) a data 31/12/2020 (si té algun treballador en plantilla)
  • Certificat actualitzat de Situació Censal que indique l'activitat econòmica amb la seua data d'alta, el domicili fiscal i, en el seu cas, el del local de desenvolupament de l'activitat, o en el seu defecte, declaració dels epígrafs d'IAE en els quals figura d'alta i des de quina data.
  • Si es tracta d'una Comunitat de Béns, Societat Civil o Societat Mercantil, contracte o escriptura de constitució en què figuren els poders del representant legal actual.
  • En cas dels exempts de l'IAE: certificació de situació censal (Model 01 AEAT).
  • Certificat acreditatiu de la situació d'alta en la Seguretat Social o Mutua professional corresponent.
  • Les factures i justificants de pagament d'aquestes.
  •  
 4. Anar al tràmit corresponent, dins de la Seu Electrònica i presentar tots els impresos i documents anteriors.
Si no disposa de signatura digital
 1. Prémer el botó "Iniciar procediment" en aquesta mateixa pàgina, completar la informació sol·licitada en el formulari i adjuntar els documents que siga necessari aportar, en format digital.
 2.  
 3. En finalitzar, obtindre el document únic complet per a efectuar la sol·licitud en finalitzar, tal com li indica el procediment digital.
 4.  
 5. Presentar aquest document, juntament amb la documentació addicional que no haja adjuntat en format digital en el pas 1, en el Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC), situat a la Casa de Cultura, mitjançant cita prèvia.
Necessite assistència

Pot sol·licitar ajuda presencial per a la seua tramitació en CEMEF, sol·licitant cita prèvia telefonant al 671 435 762.

CEMEF
Centro de Empleo Estudios y Formación SLU

Consultes per email: empresas@cemef.com
Consulta telefònica de 8 a 15 hores trucant al 671 435 762

Quan puc sol·licitar l'ajuda?

El termini per a la sol·licitud de l'ajuda comença el 6 d'octubre a les 9:00 h i finalitza a les 23:59 del 28 d'octubre.

Ajuntament de Burjassot
Generalitat Valenciana - Pla Resistir
Diputació de València